3.3.2.2. Kiểm nghiệm tinh dầu bằng sắc ký lớp mỏng

Các mẫu tinh dầu: tinh dầu Quế, tinh dầu Đinh hương, Tinh dầu Hương nhu trắng, Tinh dầu Sả,…
Bản mỏng sắc ký: Bản mỏng tráng sẵn silicagel GF254 (Merck), hoạt hóa ở 1100C trong 1 giờ.
Dung môi khai triển: n-hexan – ethyl acetat (85 : 15).
Sau khi khai triển sắc ký, hiện màu các vết bằng các thuốc thử: Thuốc thử vanilin – acid sulfuric, thuốc thử diazo, thuốc thử 2,4 – dinitrophenylhydrazin (2,4 -DNPH).
Chú ý: đối với thuốc thử diazo và thuốc thử 2,4 – DNPH thì hiện màu ở nhiệt độ phòng, còn với thuốc thử vanilin – acid sulfuric thì sau khi phun

sấy bản mỏng ở 1050C trong 10 phút.

Quan sát màu sắc, độ lớn của các vết với các thuốc thử khác nhau để rút ra nhận xét.

5/51 rating
Bình luận đóng