CÂU HỎI

Phát biểu nào dưới đây đúng về chán ăn và cuồng ăn:

A. Bệnh nhân với dưới nhóm dùng thuốc xổ của chứng cuồng ăn thường nặng cân hơn bệnh nhân dưới nhóm không dùng thuốc xổ.

B. Bệnh nhân với dưới nhóm giới hạn của chứng biếng ăn cảm xúc kém bền vững hơn dưới nhóm dùng thuốc xổ.

C. Bệnh nhân với dưới nhóm giới hạn của chứng biếng ăn lạm dụng thuốc gây nghiện nhiều hơn dưới nhóm dùng thuốc xổ.

D. Tỉ lệ tử vong của cuồng ăn thấp hơn chán ăn.

TRẢ LỜI

Tử suất của biếng ăn là 5% mỗi 10 năm, và thấp hơn ở những bệnh nhân cuồng ăn. Tử vong hầu như gián tiếp bởi sụt cân và suy dinh dưỡng kết hợp với chán ăn. Có 2 dưới nhóm của cuồng ăn là dùng thuốc xổ và không dùng thuốc xổ. bệnh nhân không dùng thuốc xổ thường nặng cân hơn và ít có rối loạn điện giải. Cũng có 2 dưới nhóm của chán ăn: giới hạn và dùng thuốc xổ. bệnh nhân với dưới nhóm dùng thuốc xổ thường cảm xúc không ổn định và có những vấn đề khác như lạm dụng thuốc.

Đáp án: D.

Bài viết chưa có từ khóa.
0/50 ratings
Bình luận đóng