So sánh cấu tạo cấp một thân cây và rễ cây ngọc lan

re-va-than-cay-ngoc-lan

Tthân cây và rễ cây ngọc lan giống nhau :

Đều có cấu tạo cấp một gồm : vỏ và trụ giữa, thức tự sắp xếp các phần giống nhau.

Trụ giữa đều gồm có hệ thống dẫn (libe, gỗ) và ruột

Thân cây và rễ cây ngọc lan khác nhau :

Nội dung

Thân cây ngọc lan

Rễ cây ngọc lan

Lớp ngoài cùng

Lớp vỏ

Gỗ

Bó libe gỗ

Biểu bì không có tầng lông hút.

Mỏng hơn, có thể có mô dày.

Đỉnh quay vào tâm.

Xếp chồng.

 

Ngoại bì, có tầng long hút.

Dày hơn, không có mô dày.

Đỉnh quay ra ngoài.

Xếp xen kẽ.

 

3/53 ratings
Bình luận đóng