CanhkinaCinchona spp., họ Cà phê – Rubiaceae.
            Thành phần tác dụng chính: Quinin. Ngoài tác dụng lên ký sinh trùng sốt rét còn có tác dụng kìm hãm E. Coli ở nồng

độ 0,0005M và diệt ở nồng độ 0,00073M.

0/50 ratings
Bình luận đóng